Obchodní podmínky a Reklamační řád

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Wjenzek s.r.o., IČ: 28605624, DIČ: CZ28605624, se sídlem Opavská 427, 747 31 Velké Hoštice, jako prodávající (dále jen „Wjenzek.com“ nebo „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Wjenzek.com, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Wjenzek.com nebo smluvních partnerů Wjenzek.com, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Wjenzek.com sděluje, že

a. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Wjenzek.com uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;

b. v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
 • přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Wjenzek.com, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách Wjenzek.com;

c. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • o poskytování služeb, které Wjenzek.com splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Wjenzek.com a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
 • o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, Wjenzek.com zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;

d. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
e. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

III. Smlouva

1. Uzavření smlouvy
Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Wjenzek.com tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku příp. pokud je registrovaným uživatelem Wjenzek.com koupí expres. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník Wjenzek.com, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu a při faxové nebo emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Na základě dlouhodobých zkušeností zákazníků Wjenzek.com, Wjenzek.com nezávazně doporučuje s požadovaným plněním Kupujícímu související oblíbené a doporučené služby, které může Kupující z objednávky jednoduše odstranit odkliknutím z objednávky v košíku před dokončením transakce. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Wjenzek.com, za případné chyby při přenosu dat Wjenzek.com nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Wjenzek.com neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

2. Dodání předmětu koupě
Wjenzek.com si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení licence či služby.

3. Přechod nebezpečí škody
Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Wjenzek.com způsobila porušením své povinnosti.
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Wjenzek.com umožnila nakládat.
Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Wjenzek.com škodu způsobila porušením své povinnosti.
Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

4. Odpovědnost Wjenzek.com
Wjenzek.com odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Wjenzek.com odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
a. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Wjenzek.com nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
b. se věc hodí k účelu, který pro její použití Wjenzek.com uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
c. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
d. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

5. Podstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
a. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b. na odstranění vady opravou věci;
c. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
d. odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí Wjenzek.com, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Wjenzek.com; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Wjenzek.com vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Wjenzek.com nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Wjenzek.com nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6. Nepodstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Wjenzek.com dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Wjenzek.com odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
Neodstraní-li Wjenzek.com vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Wjenzek.com.

7. Porušení smlouvy obecně
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
Při dodání nové věci vrátí Kupující Wjenzek.com na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).
Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

IV. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
b. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
c. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
Wjenzek.com umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, a spotřebiteli tak Wjenzek.com potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese:


Wjenzek s. r. o.
Opavská 427
747 31 Velké Hoštice.


Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Wjenzek.com bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Wjenzek.com obdržel, a to na své náklady.

V. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím.

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod Wjenzek.com: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu www.wjenzek.com jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč).
Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zbož

VIII. Objednávání

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu wjenzek.com
 • elektronickou poštou na adrese info@wjenzek.com

IX. Platební podmínky

Wjenzek.com akceptuje následující platební podmínky:
a. bankovním převodem;
b. dobírkou
Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Wjenzek.com, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

X. Dodací podmínky

1. Způsoby dodání
Společnost Wjenzek.com dodává zboží ve spolupráci s dodavatelskou společností
Dodávka zboží je omezena státními svátky v místě dodání a v České republice.

2. Ostatní podmínky
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@wjenzek.com, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou Wjenzek.com. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Wjenzek.com možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Wjenzek.com a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení.

1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění
Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
Lhůta je u nového (včetně rozbaleného) zboží 24 měsíců

2. Uplatnění reklamace
Wjenzek.com doporučuje pro rychlejší vyřízení reklamace uplatnit reklamaci u autorizovaného servisu, je-li u daného typu zboží pro kupujícího dostupný.
Dále je možné reklamaci zboží, odeslat na adresu prodávajícího:

Wjenzek s. r. o.
Opavská 427
747 31 Velké Hoštice

3. Výluky
Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.
Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):
a. mechanickým poškozením zboží,
b. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
c. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
d. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
e. poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
f. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
g. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
h. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,

XII. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
Případné spory mezi Wjenzek.com a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Wjenzek.com doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Wjenzek.com pro vyřešení nastalé situace.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 15.10.2017.

Reklamační list
Reklamační list
Odstoupení od kupní smlouvy
Odstoupení od kupní smlouvy